Cho hỏi về ma pháp.

Thứ nhất pháp là vô chi phủ định, phủ định vô do đó ra đời có, bởi vậy thế giới ra đời.
Thứ ba pháp là linh hồn thực thể hóa(một loại trường sinh pháp+vô hạn ma lực).
Cho mình hỏi 2 cái pháp này đúng không với mấy cái pháp kia là gì, thường thấy nhắc tới 2 cái pháp này ấn tượng khá sâu.
Mà cái hướng dẫn toàn tiếng Anh vậy để làm khó người à?