FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 13:09, ngày 28 tháng 4 năm 2019Mgwand (tường | đóng góp)‎ . . (1.458 byte) (+1.458)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “Trở thành {{nihongo|Đồng Minh Chính Nghĩa|正義の味方|Seigi no Mikata|Hero of Justice}} là lý tưởng chung của một số nhân vật. …”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.