FANDOM


{{{1}}}


Cách sử dụng

Bản mẫu này dùng để hiển thị các nhân vật và cách phát âm của người Nhật.

{{nihongo|Tiếng Việt|Kanji|Romaji|Tiếng Anh|A.K.A}}
Kết quả Tiếng Việt (Kanji, Romaji?, Tiếng Anh), hay còn gọi là A.K.A.,

Chú ý: bản mẫu sẽ in đậm phần tiếng Việt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.