FANDOM


Cú Chulainn (クー・フーリン, Kū Fūrin?), một anh hùng trong thời đại Ulster của thần thoại Ai Len. Anh được miêu tả qua bốn hình thái nhân vật khác nhau trong thế giới quan Nasu:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.