FANDOM


Fate hollow ataraxialogo

Fate/hollow ataraxia (フェイト/ホロウアタラクシア, Feito/horou atarakushia?) là một visual novel được phát hành bởi TYPE-MOON vào 2005, là phần tiếp theo của Fate/stay night. Chữ "ataraxia" trong tiêu đề có nghĩa "sự tĩnh lặng" trong ngôn ngữ Hy Lạp, kết hợp lại , tiêu đề của visual novel có nghĩa là " sự tĩnh lặng trống rỗng ( hoặc sai lầm ) ".

Nội dung

Bối cảnh

Bối cảnh chính của Fate/hollow ataraxia là 6 tháng sau những sự kiên trong Fate/stay night, diễn ra tại Fuyuki City.  Câu chuyện, giống như trong Kagetsu Tohya, diễn ra trong một thế giới trong mơ nơi thể hiện nhiều đường thời gian cùng một lúc. Nó là một câu chuyện " bao quát toàn bộ những cái kết của tất cả các route của [Fate/stay night], [trong khi] bản thân không phải là cái nào trong số chúng." Có thể nói câu chuyện không theo phải là sự tiếp nối trực tiếp của bất cứ route nào mà đúng hơn là đóng vai trò " đảo ngược lại" chính những câu chuyện trong Fate/stay night. Mặc dù " có bối cảnh về việc này khi kết thúc cái route " nào đó" nhưng điều đó không quan trong và độc giả có thể tự diễn giải theo bất cứ cách nào. "Sự mở lại" cũng diễn ra từ một cái kết" nào đó" của Fate/stay night và cái kết của Fate/hollow ataraxia. Dù cũng có những dấu hiệu khiến cho người đọc thốt ra rằng " cái này nằm sau route này nè" nhưng tất cả đều là sự tự diễn giải của người đọc.[1][2] Mặc dù bối cảnh " phần tiếp theo" đã mô tả rằng thế giới trong Fate/hollow ataraxia nằm ngoài những vòng lặp thì vẫn không rõ rằng nó thuộc dòng thời gian nào, như Kinoko Nasu đã nói "Tốt nhất là bạn đừng nghĩ quá nhiều về nó" khi được hỏi về nó nằm trong đường thời gian nào.[3]


References


External links


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.