FANDOM


Các phiên bản

Merlin (マーリン, Mārin?) được miêu tả qua nhiều nhân vật khác nhau trong Nasuverse:

  • Caster - phiên bản nam giới của Merlin, quan cố vấn của Artoria.
  • Merlin - phiên bản nữ giới của Merlin, quan cố vấn của Arthur.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.