FANDOM


Các phiên bản
Sakata Kintoki (坂田金時, ?) được miêu tả qua hai nhân vật khác nhau trong Nasuverse:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.