FANDOM


Solomon là tên của một số nhân vật khác nhau trong Nasuverse:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.